Disclaimer

De verkoping heeft plaats bij opbod en tegen kontante betaling met goed in België gangbare speciën of met gewaarborgde bankcheques.

De kosten door de koper boven de toewijzingsprijs betaald, bedragen vijfentwintig euro ten honderd (25%), eventueel vermeerderd met het gebeurlijke volgrecht.

Het volgrecht kan enkel geëist worden op schilderijen, grafiek, tekeningen en beelhouwwerken van sommige meesters, bij het oproepen aangehaald.

De beschrijving in de catalogus en de inlichtingen op de tentoonstelling en op onze site verstrekt, werden ter goeder trouw meegedeeld en zijn louter informatief. In geen geval kan dit aanleiding geven tot enig verhaal tegen de eigenaars, de verkoper, de deskundige, de notaris of de gerechtsdeurwaarder.

Al de te verkopen voorwerpen werden tentoongesteld voor de verkoping en de kopers zijn ertoe gehouden zich te vergewissen van hun aard en staat waarin zij zich bevinden. De notaris of gerechtsdeurwaarder is niet verantwoordelijk van de staat of de herkomst van de verkochte goederen.

Daar de tentoonstelling het publiek in staat stelt zich te vergewissen van de staat en de aard van alle te koop gestelde voorwerpen, zal geen enkele klacht aanvaard worden, van welke aard ook, zelfs niet indien zij slaat op de beschrijving in de catalogus, eenmaal de toewijzing uitgesproken.

Onmiddelijk na de toewijzing zijn de verkochte voorwerpen, die met de meeste zorg bewaard blijven, voor rekening en risico van de kopers en is elke klacht uitgesloten.

Indien gewenst kan de verkoper dadelijk na de toewijzing van de koper eisen een gehele of een deel van de verkoopprijs te betalen. Indien de koper hierbij in gebreken blijft, kan het lot naar goeddunken van de veilingmeester terstond weer opgeroepen worden.

De goederen kunnen slechts na de verkoping betaald en afgehaald worden. De betaling wordt onmiddelijk na de verkoping verricht. De kopers houden zich het recht voor de kopen niet af te staan zonder betaling. Bij niet-afhaling wordt het toegewezen lot opnieuw verkocht: de nalatige koper blijft echterlijk aansprakelijk voor de eventuele mindere opbrengst en voor de kosten van deze verkoping, zonder nochtans het overschot te kunnen vorderen, indien er een is.

Afhaling kan gescheiden na beëindiging van de veiling alsook op de dag na de laaste veilingsdag tussen tien en zeventien uur.

Elke koper wordt verondersteld voor eigen rekening te handelen en is persoonlijk verantwoordelijk voor de opdrachten die hij voor derden zou uitvoeren of voor de loten die hij mandataris zou kopen.

In geval twee of meer personen bij toewijzing eenzelfde voorwerp opeisen of indien moeilijkheden van welke aard ook zou opreizen bij de toewijzing, zal het betwiste voorwerp onmiddelijk terug in veiling gebracht worden. Na toewijzing en betaling zullen de goederen onder geen beding meer teruggenomen worden.

De biedende som zal telkens omhoog gaan met twintig euro ten honderd. De verkoper kan evenwel een andere manier van bieden toestaan. De verkoper heeft het recht een ander bod af te wijzen.

De goederen moeten betaald worden ofwel de dag van de verkoping na de beëindiging van de veiling, of ten laatste op de dag voorzien voor afhaling, zoniet kunnen er door de veilinghouder speciale kosten worden aangerekend.

De inrichters belasten zich de kooporders op te nemen.

Personen die voor beroepsdoeleinden aankopen doen, dienen ons een factuur te vragen en hun B.T.W-nummer op te geven. Dit moet gebeuren bij aankoop.

Alle geschillen en moeilijkheden ontstaan tijdens de verkoopsverrichtingen worden door de notaris of deurwaarder beslecht zonder mogleijkheid van beroep noch verhaal.