Verkoopvoorwaarden

De verkoping heeft plaats bij opbod en tegen contante betaling met in België goed gangbare speciën of met gewaarborgde bankcheques. De kosten door de koper boven de toewijzingsprijs betaald, bedragen achtentwintig Euro ten honderd (28 %), ( WWW.DROUOT.COM : + 2 %) , ( WWW.INVALUABLE.COM : + 5 %)  en ( WWW.BIDSPIRIT.COM  : + 0 % !!) eventueel vermeerderd met het gebeurlijke volgrecht. De beschrijving in de catalogus en de inlichtingen op de tentoonstelling en hier verstrekt, werden te goeder trouw meegedeeld en zijn louter informatief. In geen geval kan dit aanleiding geven tot enig verhaal tegen de eigenaars, de verkoper, de deskundige, de notaris of de gerechtsdeurwaarder. Al de te verkopen voorwerpen werden tentoongesteld voor de verkopingen. De kopers zijn ertoe gehouden zich te vergewissen van de aard en staat waarin zij zich bevinden. De notaris of gerechtsdeurwaarder is niet verantwoordelijk voor de staat of herkomst van de verkochte goederen. Daar de tentoonstelling het publiek in staat stelt zich te vergewissen van de staat en aard van alle te koop gestelde voorwerpen, zal geen enkele klacht meer aanvaard worden, zelfs niet indien zij slaat op de beschrijving in de catalogus, eenmaal de toewijzing uitgesproken. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte voorwerpen, die met de meeste zorg bewaard blijven, voor rekening en risico van de kopers en is elke klacht uitgesloten. Indien gewenst kan de verkoper dadelijk na de toewijzing van de koper eisen de gehele of een deel van de verkoopprijs te betalen. Indien de koper hierbij in gebreke blijft, kan het lot naar goeddunken van de veilingmeester terstond weer opgeroepen worden. De betaling wordt onmiddellijk na de verkoping verricht. De verkopers houden zich het recht voor de aankopen niet af te staan zonder betaling. Bij niet-afhaling wordt het toegewezen lot opnieuw verkocht : de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor de eventuele mindere opbrengst en voor de kosten van deze verkoping, zonder nochtans het overschot te kunnen vorderen, indien er een is. Afhaling kan enkel geschieden VAN MAANDAG 27 MEI TOT EN MET ZATERDAG 1 JUNI TELKENS VAN 10 TOT 17 UUR OF OP EEN ANDERE DATUM NA AFSPRAAK. Elke koper wordt verondersteld voor eigen rekening te handelen en is persoonlijk verantwoordelijk voor de opdrachten die hij voor derden zou uitvoeren of voor de loten die hij als mandataris zou kopen. In geval twee of meerdere personen bij de toewijzing eenzelfde voorwerp opeisen of indien moeilijkheden van welke aard ook zouden oprijzen bij de toewijzing, zal het betwiste voorwerp onmiddellijk terug in veiling gebracht worden. Na toewijzing en betaling zullen de goederen onder geen beding meer teruggenomen worden. De geboden som zal telkens omhoog gaan met twintig Euro ten honderd. De verkoper kan evenwel een anderen manier van bieden toestaan. De verkoper heeft het recht een ander bod af te wijzen. De goederen moeten betaald worden ofwel de dag van de verkoping na de beëindiging van de veiling of ten laatste op de dag voorzien voor afhaling, zo niet kunnen er door de veilinghouder speciale kosten worden aangerekend. De inrichters belasten zich kooporders op te nemen. Personen die voor beroepsdoeleinden aankopen doen, dienen ons een factuur te vragen en hun B.T.W.-nummer op te geven. Dit moet gebeuren bij aankoop. Alle geschillen en moeilijkheden ontstaan tijdens de verkoop worden door de notaris of deurwaarder beslecht zonder mogelijkheid van beroep noch verhaal.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN :

  • Contant geld (maximum 3000 €)
  • Gewaarborgde bankcheques
  • VISA en MASTERCARD
  • Bancontact
  • Overschrijving : IBAN : BE21 1434 0078 4503 BIC : GEBABEBB

 

 

PRIORITEIT BIEDINGEN :

1 : zaal

2 : online (DROUOT, INVALUABLE, BIDSPIRIT)

3 : telefonische biedingen

4 : schriftelijke biedingen

 

AFHALING GOEDEREN :

MAANDAG 27 MEI TOT EN MET ZATERDAG 1 JUNI    : 10 tot 17 uur 

OF OP EEN ANDERE DATUM NA TELEFONISCHE AFSPRAAK.

 

GEEN AFHALING ONMIDDELLIJK NA DE VEILING !!!

 

GESLOTEN VAN 22 MEI TOT EN MET 26 MEI !!!